Ana Konular

ANA KONULAR

 

 Hasta Güvenliği, Risk Yönetimi, Salgın ve Enfeksiyonların Kontrolü

 

 

Hasta güvenliği perspektifinden uluslar arası ve ulusal düzeyde enfeksiyon  ve salgın kontrolü ve   önlenmesi

 

 

Enfeksiyon ve salgın yönetimi, kontrolü ve önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta   dayalı

uygulamaların acil önemi ve uygulamadaki güçlükler 

 

Yenilikçi yöntemlerin tanımlanmasında araştırmaların rolü, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında kalite

iyileştirme uygulamalarına epidemiyolojik, organizasyonal davranışlar ve bunların uygulama ilkelerinin

entegrasyonu 5.Kalite ve Hasta Güvenliği Programlarının Sürdürülebilirliği

 

Klinik Kalite Uygulamaları

 

Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Dijital Uygulamalar

 

Veri Toplama, Analiz ve Kalitesinin Iyileştirilme Yöntemleri 

 

Hasta Güvenliği, Risk Yönetimi ve Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar Dahil Olmak Üzere Tıbbi Hataların

Azaltılması.  10.Hasta Merkezli Bakım 11.Gelişen Sağlık Teknolojisi.

 

Sağlık Sistemi Altyapısı,

 

Sağlık Ortamını Hastaya, Ailelerine ve Çalışanlarımıza Güvenli Hale Getirmek. Tıbbi Hatalar, Çevre Güvenliği,

Hataların Raporlanması, Problem Çözme, vb. Kapsamaktadır.

 

Klinik Risk Yönetimi Açısından; Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü , Sağlık Hizmetleri İlişkili Enfeksiyonların

Önlenmesi (HAI)

 

İlaç Güvenliği ve Yönetimi; 

 

İlaç Kullanımında Klinik Riskler. İstenmeyen İlaç Etkileri ve Farmakovijilans 17.İlaçta AR-GE; Politikalar ve Stratejiler

 

Farmako-Ekonomi

 

Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon ve Belgelendirme Programları ve Maliyetleri

 

Yüksek Riskli Durumlarda, Olumsuz Olaylarda ve Güvenlik Önleme Stratejilerinde Hasta Güvenliği. 

 

Sağlık kuruluşlarında  Iş Yeri Riskleri ve Güvenlik Önleme Stratejileri 

 

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon , Klinik Risk Yönetimi 

 

Kaynak Eksikliği ya da Kısıtlılığında Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Performansı İyileştirici Yöntemler

 

Sağlık Hizmetleri Verimliliğini Arttırmada Benchmarking-Kıyaslamaların Önemi

 

Hasta Güvenliği ve Akreditasyonda Maliyet Etkinlik ve Maliyet Yarar Çalışmaları

 

Tıbbi Hataları Ölçme ve Iyileştirme Yöntemleri, Hasta Güvenliği, Tıbbi Hataların Azaltılması, Risk Yönetimi, Çevresel

Güvenlik, Hataların Rapor Edilmesi, ve Sorunların Çözümü.

 

Sağlıkta Kalite, Hasta Güvenliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi.

 

IT Teknolojilerinin Sistemdeki Rolü, Uygulamada Yenilikler, Devrim Niteliğinde Deneyimler ve E-Sağlık.

 

İletişimde Devrim; Raporlama Mekanizmaları, İletişim Yolları, Hasta ve Hizmet Sağlayıcının Memnuniyeti ve

Pazarlama Kalitesi 

 

Teşvik Yöntemleri, Ödüller ve Tasdikler ve Kalite Ödülleri 

 

Sağlık Hizmetleri Sistemi Altyapısında Yenilikler. Hastane Mimarisi, Sistem Tasarımı, Tasarım Vasıtasıyla Güvenlik,

Çevreyle Dost Tesis, Yeşil Hastane Uygulamaları

 

Eğitim Ve İletişimdeki Yenilik. Elektronik Tıbbi Kayıtların Kullanımı, CPOE, Hastalarla Etkin İletişimler,   Hizmet Alan

Kişiler Arasında İletişim, Aktif Dinleme 

 

Tıbbi Hata ve Advers Olayların Maliyeti

 

Yalın Yönetim, Altı Sigma Gibi Kalite İyileştirme Araçları

 

Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik ve Kullanımı Arttırma ve Yönetim Modelleri, 

 

Dijital Sağlık, Sağlıkta Kalite , Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Dijital Uygulamalar ve Maliyetleri

 

Sağlık Kuruluşlarında Kalite İyileştirmede Proses Odaklı Yönetim Uygulamaları, ISO 9001;2015

 

Kalibrasyon ve Biyomedikal, Tıbbi Cihaz Yönetimi

 

Performans Sistemlerinin Kalite ve Hasta Güvenliğine Etkileri

 

Sağlık Hukuku, Asli Açıdan Malpraktis ve Hekim Sorumluluğu

 

Tesis Güvenliği ve Yönetimi

 

Hastanelerde Atık Yönetimi, Çevresel Risklerin Kontrolü