Ana Konular

ANA KONULAR

Sağlık hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Ulusal ve Uluslararası Stratejiler,

Hasta, Çalışan Güvenliği ve Klinik Risk Yönetiminde Sıfır Hataya Doğru

Hasta Güvenliği, Risk Yönetimi ve Tıbbi Hataların Azaltılması

Sağlık Bakım Kaynaklı Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Tehdit Eden Olayların Önlenmesinde Mevcut Yöntemlerin Gözden Geçirilmesi, Kanıta Dayalı Uygulamaların Önemi, Mevcut Uygulamalar ve Uygulamadaki Güçlükler

Yenilikçi Yöntemlerin Tanımlanmasında Araştırmaların Rolü, Hastaneler ve Diğer Sağlık Kuruluşlarında Kalite Iyileştirme Uygulamalarına Epidemiyolojik, Organizasyonal Davranışlar Ve Bunların Uygulama Ilkelerinin Entegrasyonu

Hasta Odaklı Bakım

Sağlık Teknolojilerinde Yenilikler

Sağlık Sistemi Altyapısı

Hizmet Sunumu ve Bakımda Maliyet-Etkililik

Bilgi Yönetim Sistemleri, Otomasyon ve Iletişim Teknolojileri

Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Moral ve Etik Davranışlar.

Bilgi Yönetim Sistemleri, Otomasyon ve Iletişim Teknolojileri, IT teknolojilerinin sistemdeki rolü, uygulamada yenilikler, devrim niteliğinde deneyimler ve e-sağlık.

İletişimde devrim; raporlama mekanizmaları, iletişim yolları, hasta ve hizmet sağlayıcının memnuniyeti ve pazarlama kalitesi

Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Moral ve Etik Davranışlar.

Klinik Risk Yönetimi

Sağlık Turizmi.

Kalite Maliyetleri

Akreditasyon, sertifikasyon, sağlık sistemi değerlendirme göstergeleri, standartlar, performans ölçümleri ve performans iyileştirme projeleri

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyonda İnsan Gücü

Hasta güvenliği, tıbbi hataların azaltılması, risk yönetimi, çevresel güvenlik, hataların rapor edilmesi, ve sorunların çözümü.

İlaç Kullanımında Klinik Riskler. İstenmeyen İlaç Etkileri ve Farmakovijilans

İlaçta AR-GE; Politikalar ve Stratejiler

Farmako-ekonomi

Teşvik yöntemleri, ödüller ve tasdikler ve kalite ödülleri Sağlık hizmetleri sistemi altyapısında yenilikler. Sistem tasarımı, tasarım vasıtasıyla güvenlik, çevreyle dost tesis, yapısal değişikliklere hasta katılımı.

Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, CPOE, hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, aktif dinleme vb dahil.