Ana Konular

 1. Kalite ve Hasta Güvenliği Programlarının Sürdürülebilirliği
 2. Klinik Kalite Uygulamaları
 3. Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Dijital Uygulamalar
 4. Veri Toplama, Analiz ve Kalitesinin Iyileştirilme Yöntemleri
 5. Hasta Güvenliği, Risk Yönetimi ve Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar Dahil Olmak Üzere Tıbbi Hataların Azaltılması.
 6. Hasta Merkezli Bakım
 7. Gelişen Sağlık Teknolojisi.
 8. Sağlık Sistemi Altyapısı,
 9. Sağlık Ortamını Hastaya, Ailelerine ve Çalışanlarımıza Güvenli Hale Getirmek. Tıbbi Hatalar, Çevre Güvenliği, Hataların Raporlanması, Problem Çözme, vb. Kapsamaktadır.
 10. Klinik Risk Yönetimi Açısından; Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü , Sağlık Hizmetleri İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi (HAI)
 11. İlaç Güvenliği ve Yönetimi;
 12. İlaç Kullanımında Klinik Riskler. İstenmeyen İlaç Etkileri ve Farmakovijilans
 13. İlaçta AR-GE; Politikalar ve Stratejiler
 14. Farmako-Ekonomi
 15. Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon ve Belgelendirme Programları ve Maliyetleri
 16. Yüksek Riskli Durumlarda, Olumsuz Olaylarda ve Güvenlik Önleme Stratejilerinde Hasta Güvenliği.
 17. Sağlık kuruluşlarında  Iş Yeri Riskleri ve Güvenlik Önleme Stratejileri
 18. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon , Klinik Risk Yönetimi
 19. Kaynak Eksikliği ya da Kısıtlılığında Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Performansı İyileştirici Yöntemler
 20. Sağlık Hizmetleri Verimliliğini Arttırmada Benchmarking-Kıyaslamaların Önemi
 21. Hasta Güvenliği ve Akreditasyonda Maliyet Etkinlik ve Maliyet Yarar Çalışmaları
 22. Tıbbi Hataları Ölçme ve Iyileştirme Yöntemleri, Hasta Güvenliği, Tıbbi Hataların Azaltılması, Risk Yönetimi, Çevresel Güvenlik, Hataların Rapor Edilmesi, ve Sorunların Çözümü.
 23. Sağlıkta Kalite, Hasta Güvenliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi.
 24. IT Teknolojilerinin Sistemdeki Rolü, Uygulamada Yenilikler, Devrim Niteliğinde Deneyimler ve E-Sağlık.
 25. İletişimde Devrim; Raporlama Mekanizmaları, İletişim Yolları, Hasta ve Hizmet Sağlayıcının Memnuniyeti ve Pazarlama Kalitesi
 26. Teşvik Yöntemleri, Ödüller ve Tasdikler ve Kalite Ödülleri
 27. Sağlık Hizmetleri Sistemi Altyapısında Yenilikler. Hastane Mimarisi, Sistem Tasarımı, Tasarım Vasıtasıyla Güvenlik, Çevreyle Dost Tesis, Yeşil Hastane Uygulamaları
 28. Eğitim Ve İletişimdeki Yenilik. Elektronik Tıbbi Kayıtların Kullanımı, CPOE, Hastalarla Etkin İletişimler, Hizmet Alan Kişiler Arasında İletişim, Aktif Dinleme
 29. Tıbbi Hata ve Advers Olayların Maliyeti
 30. Yalın Yönetim, Altı Sigma Gibi Kalite İyileştirme Araçları
 31. Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik ve Kullanımı Arttırma ve Yönetim Modelleri,
 32. Dijital Sağlık, Sağlıkta Kalite , Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Dijital Uygulamalar ve Maliyetleri
 33. Sağlık Kuruluşlarında Kalite İyileştirmede Proses Odaklı Yönetim Uygulamaları, ISO 9001;2015
 34. Kalibrasyon ve Biyomedikal, Tıbbi Cihaz Yönetimi
 35. Performans Sistemlerinin Kalite ve Hasta Güvenliğine Etkileri
 36. Sağlık Hukuku, Asli Açıdan Malpraktis ve Hekim Sorumluluğu
 37. Tesis Güvenliği ve Yönetimi
 38. Hastanelerde Atık Yönetimi, Çevresel Risklerin Kontrolü