Ana Konular

1.    Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması,

2.       Hasta güvenliği perspektifinden uluslar arası ve ulusal düzeyde enfeksiyon ve salgın kontrolü ve önlenmesi

3.       Enfeksiyon ve salgın yönetimi, kontrolü ve önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı

          uygulamaların acil önemi ve uygulamadaki güçlükler

4.       Hasta güvenliği ve enfeksiyon alanında aşağıda bazıları sıralanan bilimsel kanıtların gözden geçirilmesi

a.        Sürveyans çalışmaları, stratejiler, yenilikçi yaklaşımlar, teknolojideki yenilikler ve sorunlar 

b.        Enfeksiyon Kontrolü ve önleme yöntemleri

c.        Aşılama faaliyetleri

d.        Anti-mikrobiyal rezistansını önleme yolları ve bunun için gerekli işbirlikleri

e.        Klinik laboratuvarlarda yenilikler, sağlık çalışanlarının güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

f.         Yüksek risk altında olan özel hasta gruplarında enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi

g.        Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde çevresel faktörler ve stratejiler

5.      Kronik hastalıkların tedavi edildiği diyaliz merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon

         kontrolü ve önlenmesi. Bu merkezlerde sürveyans çalışmaları, kontrol ve önleme stratejileri

6.      Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonlar, kontrolü ve önlenmesinde maliyet çalışmaları, maliyeti etkileyen değişiklikler

         yada yenilikler

a.        Mevzuat değişiklikleri

b.        Geri ödeme sistemlerindeki değişimler, performansa dayalı stratejilerin yeri

c.        Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bildirilen sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon sıklığı

7.       Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonların eliminasyonu için gerekli insan gücü, eğitimleri, , kapasite geliştirmek için

         gerekli kaynak ihtiyaçları

8.       Ayrıca konuyla ilişkili şu konular üzerinde durulması planlanmaktadır:

9.       Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon uygulamalarında yenilikler

10.     Klinik kalite iyileştirme yöntemleri

11.     Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması

12.     Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin

         gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların önemi,

13.     Hasta odaklı bakım

14.     Sağlık teknolojilerinde yenilikler

15.     Sağlık sistemi altyapısı

16.     Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik

17.     Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi

18.     Bilgi yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri

19.     Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.

20.     Risk yönetimi

21.     Sağlık turizmi. gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği.