Kongre Daveti

Sağlık Akademisyenleri Derneği, Sultan Qaboos Üniversitesi işbirliği, Amerika Pembroke Kuzey Carolina Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi düzenlenmektedir.
Bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır. Bu yıl onaltıncısını gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi22 - 25 Mayıs 2022, tarihinde  Antalya’ da gerçekleşecektir.
Birçok uluslararası/ulusal kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu; farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Kongremizin amacı siz değerli sağlık çalışanları ile birlikte  yeniden  buluşmak, ivmeyi canlandırmak, daha iyi, daha güçlü ve daha kaliteli sistemlere geri dönmektir. Aşıların pandemiyi önemli ölçüde önlemesi ile  yeni normalin bize neler getireceğine yönelik endişeler, beklentiler, umutlar mevcuttur.  Yeni düzende, sağlık kuruluşları hizmet sürecindeki değişimleri, hasta, çalışan güvenliği ve akreditasyondaki innovatif yaklaşımları gözden geçirmemiz gerekmektedir. Çalışan güvenliği, hasta güvenliği ve kalite iyileştirmenin bu yeni normale nasıl uyum sağlayacağı tartışılması gereken önemli bir konudur. Salgının sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik gibi olağan dışı durumlarda hangi problemlere neden olduğunu da değerlendirmek gerekmektedir.  Aslında, son iki yılda sağlık profesyonellerinin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, yeni fikirleri, öğrenmeyi ve en iyi uygulamaları paylaşmak, geleceği planlamak hiç bu kadar önemli olmamıştır.
İnovasyon sağlık sektörü için yaşamsal bir öneme sahiptir. Sağlık sektöründeki yenilik ve ilerlemeler insan hayatı ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. İlerleyen teknolojiyle ve değişim içerisinde olan yeni dünya düzeni ile birlikte ortaya çıkan yeni hizmetler, teşhis ve tedavi olanaklarını geliştirerek, sağlık sisteminde kalite ve verimliliği artırarak, ileride karşılaşılabilecek maliyetlerin önlenmesini sağlayabilir. O nedenle bu yılki kongremizin teması; “Sağlık sistemlerimizde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliğinin yeniden yapılandırılması “ olarak belirlenmiştir.
“Değişimi sizler gerçekleştireceksiniz, yeniden buluşalım, bir araya gelelim ve sağlık sistemlerimizde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliğini iyileştirip yeniden yapılandıralım geleceğimizi güçlendirelim” olacaktır. Hedefimiz sağlık kuruluşlarımızda kaliteyi en üst noktalara taşımaktır.
Kongre; öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle olağan üstü koşullarda sunulan sağlık hizmetlerinde ki değişimleri, dijitalleşme gibi sunumda ve finansmandaki yeni normalleşmeyi, sorunları ve bu sorunların hasta ve çalışan güvenliği üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri için birlikte tartışma ortamı yaratacaktır.
Kongrenin amaçları;
 1.  Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması,
 2. Hasta güvenliği perspektifinden uluslararası ve ulusal düzeyde enfeksiyon, salgın kontrolü ve önlenmesi,
 3. Enfeksiyon ve salgın yönetimi, kontrolü ve önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların acil önemi ve uygulamadaki güçlükler,
 4. Hasta güvenliği ve enfeksiyon alanında aşağıda bazıları sıralanan bilimsel kanıtların gözden geçirilmesi,
 
  1. Sürveyans çalışmaları, stratejiler, yenilikçi yaklaşımlar, teknolojideki yenilikler ve sorunlar 
  2. Enfeksiyon Kontrolü ve önleme yöntemleri
  3. Aşılama faaliyetleri
  4. Anti-mikrobiyal rezistansını önleme yolları ve bunun için gerekli işbirlikleri
  5. Klinik laboratuvarlarda yenilikler, sağlık çalışanlarının güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
  6. Yüksek risk altında olan özel hasta gruplarında enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi
  7. Enfeksiyon kontrolü ve önlenmesinde çevresel faktörler ve stratejiler
 1. Kronik hastalıkların tedavi edildiği diyaliz merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi ile bu merkezlerde sürveyans çalışmaları, kontrol ve önleme stratejileri,
 2. Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonlar, kontrolü ve önlenmesinde maliyet çalışmaları, maliyeti etkileyen değişiklikler ya da yenilikler,
ü  Mevzuat değişiklikleri
ü  Geri ödeme sistemlerindeki değişimler, performansa dayalı stratejilerin yeri
ü  Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bildirilen sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon sıklığı
 1. Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonların eliminasyonu için gerekli insan gücü, eğitimleri, , kapasite geliştirmek için gerekli kaynak ihtiyaçları konularının tartışılması ve sağlık politikalarının belirlenmesine katkı sağlayacak çıktı elde edilmesidir.  
Ayrıca konuyla ilişkili şu konular üzerinde durulması planlanmaktadır:
ü  Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon uygulamalarında yenilikler,
ü  Klinik kalite iyileştirme yöntemleri,
ü  Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması ,
ü  Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi,
kanıta dayalı uygulamaların önemi,
ü  Hasta odaklı bakım,
ü  Sağlık teknolojilerinde yenilikler,
ü  Sağlık sistemi altyapısı,
ü  Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik,
ü  Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi,
ü  Bilgi yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri,
ü  Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar,
ü  Risk yönetimi,
ü  Sağlık turizmi gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili pek çok konuda kazanılan deneyimler tartışılacaktır.
Ülkemizde kalite ve akreditasyon uygulamaları, sağlık hizmetleri gündeminde her gün daha fazla yer almaktadır. Bu durum ise kalite uygulayıcılarını gündemi yakından takip etme zorunluluğu içerisine sokmaktadır. Her yıl ülkemizden ve dünyadan birçok uzmanın katıldığı Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi, 2000’li yılların başından beri siz kalite gönüllülerine sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmakta ayrıca daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlamaktadır.
Bu kongremizde de katılımcılar kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, kurs, çalıştay, sözlü ve poster bildiriler sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulacaklardır.
22-25 Mayıs 2022’ de Antalya’ da gerçekleşecek olan 16. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’ne katılımınızı bekliyoruz.
Saygılarımızla…