Kongre Daveti

 

Prof. Dr. Seval AKGÜN
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Allen C. MEADORS  
Kongre Eş Başkanı
Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında, Amerika Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi işbirliği,  Türk Standartları Enstitüsü, Uluslararası Birleşik Komisyon (ABD) ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır. 
Bu yıl ondördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi  (Covid 19 Pandemi Tedbirleri çerçevesinde) 14-15 Aralık 2020 tarihinde,Online Dijital Platformda gerçekleşecektir. 
Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Bir sivil toplum kuruluşu olan Sağlık Akademisyenleri Derneği; düzenlediği 
bu kongreler aracılığıyla henüz bu konular Türkiye sağlık gündeminde hiç yer almazken, paydaşların sağlıkta kalite ve akreditasyon konularında farkındalıklarının artmasına neden olmuş, pek çok sağlık profesyoneline bir nevi okul görevi görmüş olup özveri ile misyonunu devam ettirmeye çalışmaktadır.
Kongre  süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden  organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları  ve  geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulmaktadırlar. On dördüncüsü gerçekleşecek olan kongremiz her zaman olduğu gibi;  öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği açısından gelinen son noktayı, sağlık hizmetleri sunumunda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte gözden geçirme olanağı sunacaktır. Kongre katılımcıları  bu güne kadar akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmiş ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve  fikirleri test etmek için fırsat yakalamışlardır. Aynı misyonu bu yılda devam ettiren ondördüncü sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği kongresinin bu yılki ana teması, “ Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinin Sürdürülebilirliği ve İyileştirilmesi için Klinik Kalite, Ölçme ve Veri Toplama Yöntemleri ve Dijital Uygulamalarda yenilikler” olacaktır. Kongremize tüm hekimler, hemşireler ve diğer tüm sağlık profesyonelleri, kalite direktörleri ve sorumluları, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları yöneticileri, konu ile ilgili araştırmacılar, akademisyenler, yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan kuruluş temsilcileri, SGK çalışanları, sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgililer ve değerli hasta ve yakınları davetlidir.  
Kongremizin amaçları;
 1. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon uygulamalarında yenilikler
 2. Klinik kalite iyileşti,rme yöntemleri
 3. Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması
 4. Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların önemi, very kaliştesi iyileştirme ve ölçmeve değerlendirmede mevcut uygulamalar ve uygulamadaki güçlükler, yenilikler.
 5. Yenilikçi yöntemlerin tanımlanmasında araştırmaların rolü, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında kalite iyileştirme uygulamalarına epidemiyolojik, organizasyonal davranışlar ve bunların uygulama ilkelerinin entegrasyonu
 6. Hasta odaklı bakım
 7. Sağlık teknolojilerinde yenilikler
 8. Sağlık sistemi altyapısı
 9. Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik
 10. Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi
 11. Bilgi yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri
 12. Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.
 13. Risk yönetimi
 14. Sağlık turizmi. gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili pek çok konuda kazanılan deneyimleri tartışmaktır.
Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi, 2000li yılların başından beri sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmakta ayrıca katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlamaktadır.  Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.  

Online Dijital Platformda  gerçekleşecek ondördüncü uluslararası  kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.
Saygılarımızla