Ana Konular

 • Dünyada ve Türkiye’ de Hasta ve Çalışan Güvenliği
 • Hastaların katılımı ve güçlendirilmesi
 • Sağlık çalışanlarının hasta güvenliğine katılımının sağlanması ve güçlendirilmesi
 • Sağlık hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinde Ulusal ve Uluslararası Stratejiler,
 • Hasta, Çalışan Güvenliği ve Klinik Risk Yönetiminde Sıfır Hataya Doğru
 • Hasta Güvenliği, Risk Yönetimi ve Tıbbi Hataların Azaltılması
 • Sağlık Bakım Kaynaklı Hasta Ve Çalışan Güvenliğini Tehdit Eden Olayların Önlenmesinde Mevcut Yöntemlerin Gözden Geçirilmesi, Kanıta Dayalı Uygulamaların Önemi, Mevcut Uygulamalar ve Uygulamadaki Güçlükler
 • Yenilikçi Yöntemlerin Tanımlanmasında Araştırmaların Rolü, Hastaneler ve Diğer Sağlık Kuruluşlarında Kalite Iyileştirme Uygulamalarına Epidemiyolojik, Organizasyonal Davranışlar Ve Bunların Uygulama Ilkelerinin Entegrasyonu
 • Hasta Odaklı Bakım
 • Sağlık Teknolojilerinde Yenilikler
 • Sağlık Sistemi Altyapısı
 • Hizmet Sunumu ve Bakımda Maliyet-Etkililik
 • Bilgi Yönetim Sistemleri, Otomasyon ve Iletişim Teknolojileri
 • Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Moral ve Etik Davranışlar.
 • Bilgi Yönetim Sistemleri, Otomasyon ve Iletişim Teknolojileri, IT teknolojilerinin sistemdeki rolü, uygulamada yenilikler, devrim niteliğinde deneyimler ve e-sağlık.
 • İletişimde devrim; raporlama mekanizmaları, iletişim yolları, hasta ve hizmet sağlayıcının memnuniyeti ve pazarlama kalitesi
 • Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Moral ve Etik Davranışlar.
 • Klinik Risk Yönetimi
 • Sağlık Turizmi.
 • Kalite Maliyetleri
 • Akreditasyon, sertifikasyon, sağlık sistemi değerlendirme göstergeleri, standartlar, performans ölçümleri ve performans iyileştirme projeleri
 • Sağlıkta Kalite ve Akreditasyonda İnsan Gücü
 • Hasta güvenliği, tıbbi hataların azaltılması, risk yönetimi, çevresel güvenlik, hataların rapor edilmesi, ve sorunların çözümü.
 • İlaç Kullanımında Klinik Riskler. İstenmeyen İlaç Etkileri ve Farmakovijilans
 • İlaçta AR-GE; Politikalar ve Stratejiler
 • Farmako-ekonomi
 • Teşvik yöntemleri, ödüller ve tasdikler ve kalite ödülleri Sağlık hizmetleri sistemi altyapısında yenilikler. Sistem tasarımı, tasarım vasıtasıyla güvenlik, çevreyle dost tesis, yapısal değişikliklere hasta katılımı.
 • Eğitim ve iletişimdeki yenilik. Elektronik tıbbi kayıtların kullanımı, CPOE, hastalarla etkin iletişimler, hizmet alan kişiler arasında iletişim, aktif dinleme vb dahil.