Kongre Daveti

Değerli Meslektaşlarımız,
 

Bu yıl onsekizincisini gerçekleştireceğimiz Uluslar arası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi  01-04 Mayıs 2024’  de Antalya’ da gerçekleşecektir. Sağlık hizmet sunumunda kalite yönetimi özellikle kurumsal yapılanması olan sunucularda artık olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu yönetim modelinde  ideal olan: yukarıdan veya merkezden yönlendirilmiş genel stratejiler doğrultusunda aşağıdan yukarıya doğru gelişen hizmet sunumudur.Sağlık hizmet sunumunda kaliteyle ilgili sorunlarahasta, hasta yakınları ve  çalışanlarla birlikte teşhis koyup çözüm yolları aramak, paketler halinde hazırlanmış klişe kalite programlarının uygulanmasını sağlamaya çalışmaktan çok daha başarılı sonuçlar vermektedir. Personelin çalıştığı yerden başlamak, kalite kavramını tartışmak, onların katılımını sağlamak ve gerçek hayatta karşılaştıkları problemler üzerinde çalışmak kalitenin kendiliğinden iyileşmesini sağlayacak temel adımlardır. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Bir sivil toplum kuruluşu olan Sağlık Akademisyenleri Derneğinin bu alanda yaptığı yoğun çabalar ve bu kongreler henüz bu konular Türkiye sağlık gündeminde hiç yer almazken, paydaşların sağlıkta kalite ve akreditasyon konularında farkındalıklarının artmasına neden olmuş, pek çok sağlık profesyoneline bir nevi okul görevi görmüş ve özveri ile misyonunu devem ettirmeye çalışmaktadır.

Bu yılda her zaman olduğu gibi sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin en son araştırmaları paylaşan, size yeni fikirler ve uluslararası bakış açıları sunan, sonuç odaklı öğrenme ve konferans sırasında ve sonrasında bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak için birçok fırsat sunan bir programı bir araya getirmeye çalışıyoruz. 

Kongre  süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden  organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları  ve  geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulmaktadırlar. Dokuzuncusu gerçekleşecek olan kongremiz her zaman olduğu gibi;  öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği açısından gelinen son noktayı, sağlık hizmetleri sunumundaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte gözden geçirme olanağı sunacaktır. Kongre katılımcıları  bu güne kadar akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmiş ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve  fikirleri test etmek için fırsat yakalamışlardır.  Ancak hasta ve sağlık çalışanlarının güçlendirilmesinin hasta daha kapsamlı tartışmanın zamanı geldiğini düşünerek yıllar içerisinde alınan yolu, kazanılmış deneyimleri gözden geçirmenin ve hastaların ve sağlık çalışanları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin tartışılmasının hepimize yararlı olacağı düşüncesi ile bu yılki kongrenin Ana Teması; Dünya’da ve Türkiye’de Sağlıkta kalite, Hasta güvenliği ve Risk yönetimi için Akreditasyon, Klinik Liderlik, Kalite Maliyetleri ve Kalitenin Finansal Boyutuolacaktır. 

Kongrenin amaçları;

 • Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması
 • Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların önemi, mevcut uygulamalar ve uygulamadaki güçlükler
 • Yenilikçi yöntemlerin tanımlanmasında araştırmaların rolü, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında kalite iyileştirme uygulamalarına epidemiyolojik, organizasyonal davranışlar ve bunların uygulama ilkelerinin entegrasyonu
 • Toplum sağlığını iyileştirmek için yönetişim; sağlık sonuçlarına ve sağlık eşitsizliklerine odaklanan iyileştirme yaklaşımlarının uygulanması
 • Sınırlar ötesinde hasta güvenliğini iyileştirme. Kuruluşlar ve sektörler arası işbirliği örnekleri (örneğin sağlık, sosyal bakım, eğitim)
 • Kronik hastalıkların yönetimi
 • Klinik Risk Yönetimi
 • Kalite Maliyetleri
 • Sağlık kuruluşlarında sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon kontrolü ve önlenmesi. Bu merkezlerde sürveyans çalışmaları, kontrol ve önleme stratejileri
 • Sağlık bakım kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde maliyet çalışmaları, maliyeti etkileyen değişiklikler yada yenilikler
 • Hasta Odaklı Bakım
 • Sağlık teknolojilerinde yenilikler
 • Sağlık sistemi altyapısı
 • Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik
 • Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi
 • Bilgi Yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri
 • Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.
 • Bilgi Yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri
 • Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.
 • Risk Yönetimi
 • Sağlık Turizmi.

 

Gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili kazanılan deneyimleri tartışmaktır.

Uluslar arası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi, 2000li yılların başından beri sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmakta ayrıca katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlamaktadır.  

Antalya’ da gerçekleşecek On Sekizinci kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz. 
Saygılarımızla